คำถามที่พบบ่อย

A :

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิกประกอบด้วย
1) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2) ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทรถยนต์

กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกประกอบด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีฐานะเป็นสถาบันเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งประกอบด้วย
1) ผู้ประกอบ/ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
3) ผู้ประกอบเครื่องยนต์รถยนต์และรถจักรยานยนต์


สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย มีฐานะเป็นสถาบันเอกชน สมาชิกประกอบด้วย
1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ
2) ผู้ค้า ผู้นำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์หรือเครื่องมือเครื่องจักรภายในประเทศ

ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ดำเนินงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์จะดำเนินงานร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 องค์กรนี้ ได้ทำงานประสานความร่วมมือกัน รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการวางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
A:
คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีมติในการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ดังนี้
“สมาชิกกลุ่มต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทรถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการกลุ่มจะพิจารณาเป็นรายไป อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมอบให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเห็นสมควร อาจกำหนดให้สมาชิกของสภารายใดรายหนึ่งเข้าสังกัดเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มก็ได้”

รายละเอียดการสมัครสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียดตาม Link: http://www.fti.or.th/2011/thai/howtoregister.aspx

 
A :

43 กลุ่มอุตสาหกรรม (เรียงตามลำดับการจัดตั้ง) ได้แก่
1) เครื่องจักรกลการเกษตร
2) เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
3) อลูมิเนียม
4) ยานยนต์
5) ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
6) ปูนซีเมนต์
7) เซรามิค
8) เคมี
9) ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
10) อาหาร
11) รองเท้า
12) เฟอร์นิเจอร์
13) ก๊าซ
14) แก้วและกระจก
15) เหล็ก
16) หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
17) ยา
18) พลาสติก
19) การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
20) เยื่อและกระดาษ
21) ผลิตภัณฑ์ยาง
22) ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
23) เครื่องนุ่งห่ม
24) สิ่งทอ
25) เครื่องจักรกลและโลหะการ
26) แกรนิตและหินอ่อน
27) โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
28) หลังคาและอุปกรณ์
29) อัญมณีและเครื่องประดับ
30) ปิโตรเคมี
31) การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
32) หัตถอุตสาหกรรม
33) น้ำตาล
34) พลังงานทดแทน
35) ผู้ผลิตไฟฟ้า
36) โรงเลื่อยและโรงอบไม้
37) เทคโนโลยีชีวภาพ
38) เทคโนโลยีสารสนเทศ
39) สมุนไพร
40) น้ำมันปาล์ม
41) เครื่องสำอาง
42) ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
43) หล่อโลหะ
 
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera