โครงสร้างคณะกรรมการ

 • คุณกวี วสุวัต

  ประธานกิตติมศักดิ์
 • คุณชุมพล พรประภา

  ประธานกิตติมศักดิ์ 
 • คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

  ประธานกิตติมศักดิ์ 
 • คุณอัจฉรินทร์ สารสาส

  ประธานกิตติมศักดิ์
 • คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ

  ประธานกิตติมศักดิ์
 • คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ

  ประธานกิตติมศักดิ์
 • คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

  ประธานกิตติมศักดิ์
 • คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์


 • คุณศุภชัย ชะวะนะเวช

  ที่ปรึกษา
 • คุณวัลลภ เตียศิริ

  ที่ปรึกษา
 • คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน

  ที่ปรึกษา
 • คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร

  ที่ปรึกษา 
 • คุณวิชัย จั่วแจ่มใส

  ที่ปรึกษา
 • คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง

  ที่ปรึกษา
 • คุณณรงค์ชัย วัฒนเกษม

  ที่ปรึกษา
 • คุณเจียด สุจริตกุล

  ที่ปรึกษา
 • คุณมานพ นาคบุตร

  ที่ปรึกษา
 • คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล

  ที่ปรึกษา
 • คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน

  ประธาน
 • คุณสมเกียรติ พูลขวัญ

  รองประธาน
 • คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล

  รองประธาน
 • คุณยุพิน บุญศิริจันทร์

  รองประธาน
 • คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

  รองประธาน
 • คุณอัญชลี ชาลีจันทร์

  รองประธาน
 • คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล

  เลขาธิการ
 • ดร.ชบาพร เว็นเซล

  เหรัญญิก
 • คุณสุรัตน์ มโนรัตนา

  กรรมการ
 • คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล

  กรรมการ
 • คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์

  กรรมการ 
 • คุณกรรณิการ์ สุรกิจโกศล

  กรรมการ
 • คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช

  กรรมการ 
 • คุณณัฎฐ์กชพร อังควราพันธุกร

  กรรมการ
 • คุณทรงวุฒิ ชนะภัย

  กรรมการ 
 • คุณจักรพันธ์ เชื้อเขียว

  กรรมการ 
 • คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน

  กรรมการ 
 • คุณชัชวาลย์ ตันตระกูล

  กรรมการ 
 • คุณศัลยา จึงยิ่งสมบูรณ์ดี

  กรรมการ
 • คุณชัยวัฒน์ มาไพศาลทรัพย์

  กรรมการ 
 • คุณศักดิ์ชัย คมกฤส

  กรรมการ 
 • คุณกฤตบุญ มาตุภูมานนท์

  กรรมการ 
 • คุณศิริรัตน์ สุทีปธรรม

  กรรมการ 
 • คุณแสงชัย หุ่นเทอดไทย

  กรรมการ 
 • คุณอโณทัย สุขยศ

  กรรมการ 
 • หม่อมหลวงสมรมาศ โพธิ์ศิริสุข

  กรรมการ
 • คุณอภิชัย ธรรมศิรารักษ์

  กรรมการ 
 • คุณสุรศรี ศิริโสดา

  กรรมการ
 • คุณพีระพงศ์ มณีรัตน์

  กรรมการ
 • คุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์

  กรรมการ
 • คุณอดิสร พลทะจักร์

  กรรมการ
 • คุณวิญญู เหล่าวัฒนา

  กรรมการสมทบ
 • คุณอารักษ์ พรประภา

  กรรมการสมทบ
 • คุณสิทธิพงศ์ คูภัทรโชติ

  กรรมการสมทบ
 • คุณเดย์ ยิ่งชล

  กรรมการสมทบ
 • คุณศรัญ หลำพุกกานนท์

  กรรมการสมทบ
 • คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ

  กรรมการสมทบ
 • คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล

  กรรมการสมทบ
 • คุณวิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว

  กรรมการสมทบ
 • คุณชาญชัย มหันตคุณ

  กรรมการสมทบ
 • คุณวินธร บุนนาค

  กรรมการสมทบ
 • คุณอภิชาติ สุริวงศ์

  กรรมการสมทบ
 • คุณเจนศักดิ์ สุดแสงเทียนชัย

  กรรมการสมทบ
 • คุณฐิติรัชต์ ศรีปานเงิน

  กรรมการสมทบ
 • คุณธนกร พรประยุทธ

  กรรมการสมทบ
 • คุณจารุดา พันธุเสน


THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera