ย้อนรอย 5 ทศวรรษ

ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2500-2510)  ก้าวสู่ ... ยุคอุตสหกรรมยนยนต์

ในอดีตที่ผ่านมา นโยบายรัฐเป็นกลไกสำคัญท่ี ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถพัฒนาจากการ เป็นอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตรถเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเมื่อมองย้อนไปจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรม ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 โดยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งในปีต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นว่จำเป็นขึ้น และจัดเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฉบับแรกของไทย

ต่อมาจึงได้จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญรุ่นเรืองมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับตลาดโลกและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยโดยรวม และเริ่ม มีแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบบั ที่ 1 พ.ศ. 2504 -2509 ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า


วางรากฐานอุตสหกรรมยนยนต์ไทย

ในปี พ.ศ.2503 นับเป็นจุดเริ่มต้นการวางรากฐานของ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นโดย ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย ส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าจาก ต่างประเทศ ด้วยการกาหนดให้มีการตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ขึ้น ในประเทศไทย และให้สิทธิประโยชน์โดยลดอัตราอากรขาเข้าของ ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ (Completely Knocked-Down: CKD) และ การนาเข้าช้ินส่วน (Auto Parts) เพื่อเข้ามาประกอบให้ต่ำกว่าการ นำเข้ารถยนต์ทั้งคัน (Completely Builted-Up: CBU) ถึงร้อยละ 50

ถือได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำเนิดขึ้นช่วงนี้โดยเริ่มจากการวางนโยบายและมาตรการต่างๆ ทั้งภาษีการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ เริ่มจากการให้การ ส่งเสริมแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อกิจการประกอบรถยนต์ขึ้นรายแรกใน ปี พ.ศ. 2504 คือ บริษัท ไทยมอเตอร์อุตสาหกรรม จากัด ซึ่งเริ่มจากการนาเข้า CKD มาประกอบร่วมกับชิ้นส่วนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ที่ขณะนั้นมีเพียง ยาง แบตเตอรี่ หม้อน้าและแหนบตับ เท่านั้น


เปิดศักราชการลงทุน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (TheBoardofInvestmentofThailand:BOI)ขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกำกับดูแลการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยในครั้งนั้นมี 4 บริษัทที่ขอรับสิทธิดังกล่าว ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมไทย มอเตอร์ จำกัด ผลิตรถยนต์ฟอร์ด บริษัท กรรณสูต จำกัด ผลิตรถยนต์เฟียต บริษัท สยามกลการและนิสสัน จากัด ผลิตรถยนต์ ดัทสัน และนิสสัน และ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ผลิตรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์

ทศวรรษที่ 1 นี้ จึงถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยเป็นอย่างมากด้วยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐซึ่งมุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินกิจการ ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยใช้นโยบายการให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ และมาตรการด้านภาษีเป็นกลไกปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใน ประเทศ ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริง
 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera