ทิศทางสู่ความยั่งยืน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากบริษัท รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และขบวนการ ผลิต แต่ส่ิงที่สําาคัญกว่านั้น คือ การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย ในฐานะฐานการผลิตยานยนต์แห่ง เอเชียให้ยั่งยืนในอนาคตได้นั้น ย่อมต้องอาศัยปัจจัยมากมาย ทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่โปรดักส์ และกระบวนการผลิต

 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera