ประวัติความเป็นมา


วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมของโลก

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความสำคัญและรักษาภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ

บทบาท
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการประสานงานและการระดมความคิดเห็นของสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของภาครัฐ
• เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสมาชิกและภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจยานยนต์
• เป็นผู้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
• เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไทยในการประสานนโยบายและดำเนินงานกับภาครัฐ เพื่อให้การตกลงและเจรจาด้านการค้าและการลงทุนของไทยเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมตัวของบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ โดยเป็นหนึ่งใน 43 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาตามกลุ่มที่สภากำหนด
2. เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับภาครัฐ
3. เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4. เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
5. เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
6. เพื่อกระทำการใดๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค
7. เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
8. เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้
9. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีสรรถภาพสูงขึ้น
10. ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา
11. เพื่อส่งเสริม และหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศได้ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภากำหนด

รายชื่อประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนี้
• คุณกวี วสุวัต (วาระปี 2519 - 2535)
• คุณชุมพล พรประภา (วาระปี 2535 - 2537 และวาระปี 2537 - 2539)
• คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ (วาระปี 2539 - 2541 วาระปี 2541 - 2543 และวาระปี 2543 - 2545)
• คุณอัจฉรินทร์ สารสาส (วาระปี 2545 - 2547)
• คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ (วาระปี 2547 - 2549 และวาระปี 2549 - 2551)
• คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ (วาระปี 2551 - 2553)
• คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร (วาระปี 2553 - 2555 และวาระปี 2555 - 2557)
• คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน (วาระปี 2557 - ปัจจุบัน)

 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera